Všeobecné obchodní podmínky

SK Ralsko Bike z.s.

Organizace SK Ralsko Bike, z. s. (dále jen “poskytovatel“) pro zabezpečení svých služeb jako jsou pořádání a organizování táborů pro děti a mládež a jiných dalších rekreací (dále jen „rekreace“) vydává tyto Všeobecné podmínky (dále jen „podmínky“).

 1. 1. Smluvní vztah
  1. 1.1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem, v případě nezletilého dítěte jeho zákonným zástupcem (dále jen „zákazníkem“) se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a je upraven těmito podmínkami. Povinnosti poskytovatele a práva zákazníka vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dalších předpisů na ochranu osobních údajů jsou upraveny v samostatném dokumentu nazvaném „Směrnice ochrany osobních údajů“. Poskytovatel však i zde upozorňuje na to, že si vyhrazuje právo pořizovat foto a video záznamy všech účastníků pořádaných rekreací a využívat je pro svou prezentaci na webových stránkách, internetových sociálních sítí, v tisku apod.
 1. 2. Přihlášení na tábor a potvrzení účasti
  1. 2.1. K účasti na rekreaci se zákazník může přihlásit pouze prostřednictvím webu poskytovatele na adrese www.scootcamp.eu vyplněním a odesláním objednávky.
  2. 2.2. Odesláním objednávky zákazník vyslovuje souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami.
  3. 2.3. Smluvní vztah (dále jen „smlouva“) vzniká okamžikem doručení potvrzení objednávky poskytovatelem zákazníkovi na e-mailovou adresu zákazníka vyplněnou v objednávce.
  4. 2.4. Komunikace mezi poskytovatelem a zákazníkem probíhá výhradně formou e-mailových zpráv. E-mailová adresa poskytovatele je ralskobike@volny.cz. Zprávy zaslané poskytovatelem a doručené na e-mailovou adresu zákazníka týkající se důležitých informací, např. o změnách apod., jsou považovány za doručené a závazné.
 1. 3. Úhrada
  1. 3.1. Záloha rekreace je splatná do 3 pracovních dnů ode dne zaslání objednávky nebo do data splatnosti uvedeného na vystavené faktuře. Zákazník může v odůvodněných případech, např. z důvodu poskytnutí příspěvku zaměstnavatelem, požádat poskytovatele i o splatnost jinou. Za účelem vyhnutí se nejasnostem, splatnost delší než 3 pracovní dny je nenároková a je čistě na rozhodnutí poskytovatele, zda ji umožní.
  2. 3.2. Při prodlení s platbou má poskytovatel právo přihlášku stornovat s domněním, že zákazník již o účast na rekreaci ztratil zájem. V případě trvajícího zájmu o účast na rekreaci po stornování objednávky poskytovatelem z důvodu prodlení s platbou, musí zákazník vyplnit a odeslat objednávku novou s tím rizikem, že místo na rekreaci již pro něj nemusí být volné.
 1. 4. Rozsah služeb
  1. 4.1. Z účasti na rekreaci nevyplývá pro zákazníka právo na žádné jiné plnění a služby než ty, které jsou uvedené v popisu dané rekreace na webových stránkách.
 1. 5. Změny služeb
  1. 5.1. Poskytovatel je oprávněn provést změny sjednaných služeb, tj. měnit dobu konání tábora, jeho program, místo, objekt ubytování apod., a to v případech, které úmyslně nezpůsobil, tedy nastanou-li okolnosti, které poskytovateli brání poskytnout dohodnuté služby.
  2. 5.2. V případě, že bude nutné ubytovat zákazníka v jiné ubytovací kapacitě, uskuteční se ubytování v objektu stejné kategorie. Další nároky vůči poskytovateli jsou vyloučeny.
  3. 5.3. Změny sjednaných služeb je poskytovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu poté, co se o takových okolnostech dozví.
  4. 5.4. Nesouhlasí-li zákazník s těmito změnami, je oprávněn do 3 dnů od obdržení oznámení o změnách služeb objednávku vypovědět. Datum výpovědi se rozumí doba doručení výpovědi na e-mailovou adresu poskytovatele.
  5. 5.5. Pokud tak neučiní, je tato skutečnost považována za souhlas s provedenými změnami ze strany zákazníka.
 1. 6. Zrušení rekreace nebo doplňku ze strany zákazníka, změna smlouvy
  1. 6.1. V případě zdravotního úrazu doloženého lékařskou zprávou doručenou na e-mailovou adresu poskytovatele společně s žádostí o storno rekreace se uplatní následující podmínky:
doručení žádosti více jak 14 dní před konáním rekreace   vrácení 100% částky
doručení žádosti méně jak 14 dní před konáním rekreace   vrácení 50% částky
 1. 7. Pojištění
  1. 7.1. V rámci poskytování služeb není sjednáno žádné pojištění za osobu zákazníka. Zákazník je povinen si v případě zájmu sjednat pojištění sám (pojištění odpovědnosti za škodu, zdravotní připojištění apod.).
 1. 8. Zrušení rekreace ze strany poskytovatele
  1. 8.1. Poskytovatel může před nebo po nástupu na rekreaci od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět v následujících případech:
   1. 8.1.1. v důsledku poskytnutí nesprávných či neúplných údajů zákazníkem v objednávce;
   2. 8.1.2. v důsledku tzv. “vyšší moci“, tj. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit nebo je při uzavírání smlouvy předvídat;
   3. 8.1.3. v případě nenaplnění minimálního počtu zákazníku, tj. minimum 15 osob na rekreaci a termín;
   4. 8.1.4. pokud je zákazník v prodlení s úhradou ceny rekreace dle data splatnosti.
  2. 8.2. V případě zrušení rekreace podle bodů 8.1.2. a 8.1.3., obdrží zákazník uhrazenou částku za rekreaci v plné výši zpět a nemá nárok na žádné další náhrady.
 1. 9. Vyloučení zákazníka z tábora
  1. 9.1. Poskytovatel má právo vyloučit zákazníka z tábora v průběhu trvání akce z následujících důvodů:

  a) zhorší-li se zdravotní stav zákazníka tak, že léčení nebude možné (dle úvahy zdravotníka či lékaře) v prostorách areálu konání akce nebo bude jeho zdravotní stav ohrožovat zdravotní stav ostatních zákazníků (zejména infekční onemocnění, úraz, podezření na nemoc či úraz apod.);
  b) pokud zákazník bude přechovávat nebo požívat alkoholické nápoje, cigarety nebo jiné návykové látky, svévolně opustí areál konání akce nebo program, svojí agresivitou nebo jiným způsobem bude nebezpečný sobě nebo ostatním zákazníkům nebo pokud nebude respektovat řád akce a pokyny výchovných pracovníků.

  1. 9.2. V případě vyloučení zákazníka z výše uvedených důvodů hradí vyloučený zákazník veškeré náklady spojené s ukončením pobytu na rekreaci (např. sankce hrazené poskytovatelem třetím stranám). Poskytovatel v těchto případech nevrací cenu rekreace ani případných dalších zákazníkem uhrazených služeb.
  2. 9.3. V případě, že poskytovatel rozhodne o ukončení pobytu na táboře nezletilého dítěte, zákonný zástupce zajistí odvoz dítěte z akce nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy mu poskytovatel informaci o vyloučení zákazníka sdělí. Zákazník se zavazuje uhradit škody a veškeré náklady související s dopravou nezletilého dítěte z rekreace. V případě prodlení se zajištěním odvozu zákazníka z rekreace je zákazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2000 Kč za každých započatých 24 hodin od prodlení, plus jakékoliv vícenáklady nutné na zajištění bezpečného pobytu zákazníka.
 1. 10. Vyloučení odpovědnosti poskytovatele
  1. 10.1. Zákazník je povinen poskytovateli oznámit všechna známá zdravotní omezení, popř. sdělit informace o aplikovaných lécích či zdravotních pomůckách a být těmito léky a pomůckami vybaven. Má se za to, že zákazník uzavřením smlouvy osvědčuje zdravotní způsobilost k programu na rekreaci. Veškerá rizika spojená se zdravotním stavem zákazníka nese výhradně sám zákazník. Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození cenných věcí a předmětů, které nejsou na akci vhodné, zejména se jedná o šperky, větší obnos peněz či elektroniku.
 1. 11. Reklamace služeb
  1. 11.1. V případě, že rozsah nebo kvalita služeb akce neodpovídá smluvním podmínkám, vzniká zákazníkovi právo reklamace.
  2. 11.2. V průběhu rekreace je zákazník povinen případnou reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být včas sjednána náprava na místě samém. V zásadě platí, že reklamace, má-li splnit svůj účel, musí být uplatněna ihned poté, co zákazník zjistí skutečnosti, které mohou být předmětem reklamace tak, aby závadný stav byl neprodleně odstraněn, služba doplněna nebo poskytnuta nově. Pokud nebude reklamace uplatněna okamžitě na místě, zmenšuje se nebo zcela zaniká nárok zákazníka na náhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném oznámení nevznikly nebo mohly být odstraněny. Reklamace tábora musí být uplatněna písemně u poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 týdnů od skončení tábora.
  3. 11.3. Poskytovatel vyřídí reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od obdržení reklamace na e-mail.
 1. 12. Závěrečná ustanovení
  1. 12.1. Vyplněním a odesláním objednávky zákazník bere na vědomí a souhlasí s těmito Všeobecnými podmínkami, těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.
  2. 12.2. Poskytovatel ručí za správnost popisu služeb, nikoli však za správnost údajů uvedených v prospektech, jejichž vydavatelem není.
  3. 12.3. Zákazník souhlasí s využitím fotografií, videí a dalších materiálů, které budou na táboře pořízeny k propagaci poskytovatele a také souhlasí se zveřejněním těchto materiálů zejména na webu poskytovatele a jiných jeho stránkách na sociálních sítích, jako je např. Facebook, Twitter, Google+, YouTube apod. a při výrobě vzpomínkového materiálu. Více informací o právech a povinnostech vyplývajících z ochrany osobních údajů naleznete v Směrnici ochrany osobních údajů.
  4. 12.4. Tyto podmínky jsou platné od sezóny 2022 do jejich odvolání, případně aktualizace. Aktuální verze podmínek je vždy dostupná na webových stránkách www.scootcamp.eu v sekci “Ke Stažení”.

Kontaktujte nás

Na většinu Vašich dotazů najdete odpověď v naší sekci FAQ, pokud ale ani přes přečtení nenaleznete odpověď na svůj dotaz, tak nás neváhejte kontaktovat.