Směrnice ochrany osobních údajů

SK Ralsko Bike z.s.

Organizace SK Ralsko Bike z. s. (dále jen “poskytovatel“) pro zabezpečení svých služeb jako jsou pořádání a organizování táborů pro děti a mládež a jiných dalších rekreací (dále jen „rekreace“) vydává tuto Směrnici ochrany osobních údajů (dále jen „směrnice“). Tato směrnice upravuje práva a povinnosti jak poskytovatele, tak zákazníka, v případě nezletilého dítěte jeho zákonného zástupce (dále jen „zákazník“).

Osobními údaji se pro účely této směrnice rozumí zejména údaje uvedené v přihlášce na rekreaci, ale také veškeré audiovizuální, vizuální a jiné záznamy zákazníka po dobu jeho účasti na rekreaci.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů bere zákazník na vědomí a souhlasí se zpracováváním shora uvedených osobních údajů správcem:

SK Ralsko Bike z.s.
IČO:
228 30 073
Sídlo: Mimoňská 142, 471 27 Stráž pod Ralskem

Poskytovatel zpracovává osobní údaje samostatně, nepředává je třetím osobám, a to ani na území České republiky ani mimo ni. Poskytovatel zpracovává osobní údaje zákazníků tak, aby bylo minimalizováno riziko jejich neoprávněné změny, odcizení, nebo jiného zneužití.

V případě jakéhokoliv narušení integrity ochrany osobních údajů bude poskytovatel spolupracovat s národním orgánem dozoru. Poskytovatel v takovém případě bude informovat zákazníka nejpozději do 24 hodin od zjištění narušení, pokud mu právní předpisy nestanoví povinnost mlčenlivosti.

Souhlas s touto směrnicí uděluje zákazník podpisem smlouvy na dobu 10 let ode dne jeho udělení.

Zákazník prohlašuje, že byl informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů má právo:

  • kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně;
  • vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovávány;
  • vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů;
  • žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod;
  • žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem;
  • žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů;
  • vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování;
  • nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování;
  • má právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.

V případě, že má zákazník dojem, že dochází k nevhodnému zpracování osobních údajů, může se kdykoliv obrátit na poskytovatele na adrese ralskobike@volny.cz V takovém případě, prosím, uveďte v úvodu předmětu zprávy „GDPR:“, čímž nám umožníte vaši zprávu prioritizovat a vyřešit v nejkratším možném čase. Zároveň máte právo se kdykoliv obrátit na národní orgán dohledu nad dodržováním ochrany osobních údajů, čímž pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta@uoou.cz.

Kontaktujte nás

Na většinu Vašich dotazů najdete odpověď v naší sekci FAQ, pokud ale ani přes přečtení nenaleznete odpověď na svůj dotaz, tak nás neváhejte kontaktovat.